Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni
Projektu iesniegumu atlases nosaukums Statuss
13.1.5. Atveseļošanās pasākumi veselības nozarē (9.3.2. -1. kārtas 3. apakškārta)Izpildē
13.1.4. Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā, 2. kārtaVērtēšanā
13.1.4. Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā, 3. kārtaVērtēšanā
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju Noslēdzies
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārtaNoslēdzies
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārtaNoslēdzies
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroliNoslēdzies
10.1.3. Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju, 2. kārtaNoslēdzies
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, 2. kārtaNoslēdzies
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiemNoslēdzies
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti, 2. kārtaNoslēdzies
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitātiNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 2. apakškārta (primārās aprūpes centru attīstība)Noslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 3. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)Izpildē
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 2. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)Noslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārta (ģimenes ārstu prakšu attīstība)Noslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 3. kārtaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 2. kārtaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 1. kārta, 2. apakškārtaIzpildē
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārtaNoslēdzies
9.3.1.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētāIzpildē
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveideiNoslēdzies
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtaNoslēdzies
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārtaNoslēdzies
9.2.7. Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanaiNoslēdzies
9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijuNoslēdzies
9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus RīgasNoslēdzies
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakseiNoslēdzies
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiNoslēdzies
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanaiNoslēdzies
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 3.kārtaIzsludināts
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 2.uzsaukumsNoslēdzies
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanaNoslēdzies
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveideNoslēdzies
9.2.2.1. DeinstitucionalizācijaNoslēdzies
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenēNoslēdzies
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Noslēdzies
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībāsNoslēdzies
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)Noslēdzies
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Noslēdzies
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešanaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija (atkārtoti) Noslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācijaNoslēdzies
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Noslēdzies
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgūNoslēdzies
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībaiNoslēdzies
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiNoslēdzies
9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiemNoslēdzies
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidiNoslēdzies
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūraiNoslēdzies
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumāNoslēdzies
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenciNoslēdzies
8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveideNoslēdzies
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumosNoslēdzies
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Noslēdzies
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumusNoslēdzies
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībāNoslēdzies
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiNoslēdzies
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībaiNoslēdzies
8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārtaNoslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana (atkārtoti) Noslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešanaNoslēdzies
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildeiNoslēdzies
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās, 2. kārtaIzpildē
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijāsNoslēdzies
8.2.3. (14.1.1.1.) Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei, 3. kārtaVērtēšanā
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 3. kārtaIzpildē
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārtaNoslēdzies
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārtaNoslēdzies
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, 2. kārtaNoslēdzies
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārtaNoslēdzies
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžāsNoslēdzies
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārtaNoslēdzies
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3.kārtaNoslēdzies
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1.kārtaIzpildē
8.1.2. (13.1.2.2.) Izglītības iestāžu digitalizācija, 4. kārtaIzpildē
8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaituNoslēdzies
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātībuNoslēdzies
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumosNoslēdzies
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvarosNoslēdzies
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanaiNoslēdzies
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešanaNoslēdzies
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšanaNoslēdzies
7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumamNoslēdzies
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitātiNoslēdzies
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūveIzpildē
6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijaNoslēdzies
6.1.7.2. Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālāVērtēšanā
6.1.7.1. Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūveIzpildē
6.1.6. Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveideNoslēdzies
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Vērtēšanā
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā – papildu projekti, 2. kārtaIzpildē
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklāNoslēdzies
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (atkārtoti)Noslēdzies
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklāNoslēdzies
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē Noslēdzies
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībaNoslēdzies
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga", 2. kārtaNoslēdzies
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"Noslēdzies
6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitātiNoslēdzies
5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijaNoslēdzies
5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, 1.kārtaNoslēdzies
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2. kārta)Noslēdzies
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)Noslēdzies
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās, 4. kārtaIzpildē
5.6.2. (13.1.3.3.) Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, 4.kārtaIzpildē
5.6.1.Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanuNoslēdzies
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 2.kārtaNoslēdzies
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 1.kārtaNoslēdzies
5.5.1. Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, 4. kārtaNoslēdzies
5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās - 3.kārtaNoslēdzies
5.4.3.2. Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijāsIzpildē
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanaiNoslēdzies
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 3. kārtaNoslēdzies
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 2. kārtaNoslēdzies
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšanaNoslēdzies
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumiNoslēdzies
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijāsNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 4. kārtaNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 3. kārtaNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 2. kārtaNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējasNoslēdzies
5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšanaNoslēdzies
5.2.1.2. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide, 2.kārtaNoslēdzies
5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 2. uzsaukumsNoslēdzies
5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 1. uzsaukumsNoslēdzies
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana - 1. kārta Noslēdzies
5.2.1.2. (13.1.3.2.) Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija, 4. kārtaIzpildē
5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstībaNoslēdzies
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijāsNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārtaNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 3.kārtaNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 2. kārtaNoslēdzies
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 3. kārtaVērtēšanā
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 2. kārtaIzpildē
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)Noslēdzies
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 4. kārtaVērtēšanā
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 3. kārtaIzpildē
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 2. kārtaNoslēdzies
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)Noslēdzies
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Noslēdzies
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtaVērtēšanā
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārtaNoslēdzies
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārtaNoslēdzies
4.2.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās, 4. kārtaNoslēdzies
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 3.kārtaNoslēdzies
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārtaNoslēdzies
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārtaNoslēdzies
4.2.2. (13.1.3.1.) Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, 5. kārtaIzpildē
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2.kārtaNoslēdzies
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 1.kārtaNoslēdzies
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Noslēdzies
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārtaNoslēdzies
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārtaNoslēdzies
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 1. kārtaNoslēdzies
3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācijaNoslēdzies
3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomāNoslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta Noslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārtaNoslēdzies
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Noslēdzies
3.3.1.Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 1.kārtaNoslēdzies
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kārtaNoslēdzies
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kārtaNoslēdzies
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšanaNoslēdzies
3.2.1.1. Klasteru programmaNoslēdzies
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Noslēdzies
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārtaNoslēdzies
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijaiNoslēdzies
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 4. kārtaVērtēšanā
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 3. kārtaIzpildē
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 2. kārtaNoslēdzies
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 1. kārtaNoslēdzies
2.2.1.2.Kultūras mantojuma digitalizācijaNoslēdzies
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstībaNoslēdzies
2.1.2. Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolēNoslēdzies
2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Noslēdzies
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaistiNoslēdzies
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programmaNoslēdzies
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 2. kārtaNoslēdzies
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārtaNoslēdzies
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārtaNoslēdzies
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārtaNoslēdzies
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanaiNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārtaNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārtaNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārtaNoslēdzies
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārtaIzpildē
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārtaNoslēdzies
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārtaNoslēdzies
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanaNoslēdzies
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 2. kārtaIzpildē
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 1. kārtaNoslēdzies
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstsNoslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 5. kārtaIzpildē
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 4. kārtaIzpildē
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārtaNoslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārtaNoslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1.kārtaNoslēdzies