Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.03.2017

3.3.1.Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 1.kārta

Iesniegšanas termiņš: 07-07-2016 - 28-12-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atbilstoši deleģēšanas līgumam ar Finanšu ministriju integrētu teritoriālo investīciju projektu ATLASI veic
republikas pilsētu pašvaldības

Papildu informācija>

Uzmanību! No 2019. gada 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai obligāti izmantojama Elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

Piekļūt tai iespējams, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai pretendētu uz de minimis atbalstu:

  • uzskaites sistēmā jānorāda MK noteikumu Nr.715 1. pielikumā noteiktā informācija.
  • jāpārbauda, vai sistēmā ir iekļauti dati par pretendentam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu.
  • Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, papildus minētajai informācijai jāaugšupielādē atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

Dokumenti un materiāli

Pilsēta, kas izsludina atlasi Projektu iesniegšana (termiņi) – no/līdz Saite uz atlases vietni
Jelgavas pilsētas dome

06.01.2017. - 20.12.2017.

19.03.2019. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam (atkārtoti)

Jelgavas pilsētas domes izsludinātā atlase
Daugavpils pilsētas dome 01.08.2018.  līdz laika grafikā noteiktajam termiņam

Daugavpils pilsētas domes izsludinātā atlase

Atkārtoti izsludinātā Daugavpils pilsētas domes atlase

Jūrmalas pilsētas dome

08.02.2018 līdz laika grafikā noteiktajam termiņam  (atkārtoti)

Jūrmalas pilsētas domes izsludinātā atlase
Liepājas pilsētas dome 01.09.2016 – 28.12.2019.

Liepājas pilsētas domes izsludinātā atlase

Valmieras pilsētas dome 07.07.2016. – 22.08.2016.

Valmieras pilsētas domes izsludinātā atlase

Rēzeknes pilsētas dome 08.09.2016. - 20.12.2017. Rēzeknes pilsētas domes izsludināta atlase
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 22.10.2018. – 01.04.2019. Jēkabpils pilsētas domes izsludinātā atlase

 

Palīgmateriāli

Skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 60. punkta piemērošanu specifiskā atbalsta mērķa projektiem

 

20.12.2017. seminārs

Semināra videoieraksts
Instrukcija integrēto teritoriālu investīciju (ITI) projektu iesniegumu ievadei un vērtēšanai  KPVIS

 

  • 25.01.2018. seminārs ”Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība
Valsts atbalsta darbības

Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi