Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 06.03.2018

4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2.kārta

Iesniegšanas termiņš: 07-03-2018 - 08-10-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz saņemto informāciju no Ekonomikas ministrijas, ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegšanas termiņu līdz 30.06.2020.

 

Uzmanību! No 2019. gada 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai obligāti izmantojama Elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

Piekļūt tai iespējams, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai pretendētu uz de minimis atbalstu:

 • uzskaites sistēmā jānorāda MK noteikumu Nr.715 1. pielikumā noteiktā informācija.
 • jāpārbauda, vai sistēmā ir iekļauti dati par pretendentam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu.
 • Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, papildus minētajai informācijai jāaugšupielādē atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 3.oktobrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Grozījumi veikti, pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.552 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””,
 • 2018.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.382 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 2018. gada 8. jūnijā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikuma 4. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”, veicot tehniskus precizējumus;
 • papildinot projektu iesniegumu atlases nolikumu ar 7. pielikumu “Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

 1. Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.552 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””,
 2. 2018.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.382 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””

2018.gada 3.decembrī ir veikusi tehniskus grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie tehniskie grozījumi veikti nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 21. augustā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Grozījumi veikti, pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem
 • aktualizētas Finanšu ministrijas izstrādās vadlīnijas “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un metodika “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz saņemto informāciju no Ekonomikas ministrijas un aktualizētajām Finanšu ministrijas vadlīnijām un metodiku, kas, sagatavojot projektu iesniegumus, jāņem vērā izmaksu plānošanā, 2019. gada 18. decembrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Papildus vēršam uzmanību, ka projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 29.05.2020.

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

 1. Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumiem Nr.498 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””,
 2. saņemto Finanšu ministrijas 19.08.2020. elektronisko vēstuli Nr.5.1-24/21/4428 “Par 4.2.1.2. pasākuma īstenošanu”;
 3. aktualizētajām Finanšu ministrijas vadlīnijām un metodiku, kas, sagatavojot projektu iesniegumus, jāņem vērā izmaksu plānošanā.

2020.gada 31.augustā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 1. Projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 2. Projektu iesniegumu veidlapas pielikumos;
 3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikā;
 4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

Projektu iesniegumu atlases nolikums (31.08.2020. redakcija)

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

27.03.2018. seminārs - prezentācijas

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, papildinošā saimnieciskā darbība, valsts atbalsta jautājumi

Kristaps Zvaigznītis, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākais eksperts

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana. Projektu iesniegumu vērtēšana. Biežāk konstatētās kļūdas.

Evelīna Brikmane, CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi

Dainis Ozols, CFLA Vides un energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes projektu nodaļas vadītāja vietnieks

Informācija, kā kļūt par KP VIS lietotāju (projekta iesniegšana e-vidē)

Evita Kusiņa, CFLA Klientu apkalpošanas centra Klientu apkalpošanas speciāliste

Semināra videoieraksts ŠEIT

 

27.02.2019. seminārs

Videoieraksts ŠEIT

Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, papildinošā saimnieciskā darbība, valsts atbalsta jautājumi

Kristaps Zvaigznītis, Ekonomikas ministrijas ES fondu nodaļas vecākais eksperts

Projekta iesnieguma vērtēšana

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un biežāk konstatētās kļūdas

Vita Soļonova, CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

 

 

05.06.2020. vebinārs

Vebinārs par aktualitātēm valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā - visa semināra videoieraksts

Aktuālie nosacījumi valsts ēku programmas īstenošanai - Ekonomikas ministrijas prezentācija

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā biežāk konstatētās kļūdas - CFLA prezentācija

 

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi