Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 15.06.2020

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 2. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)

Iesniegšanas termiņš: 18-06-2020 - 17-08-2020

Vērtēšanas termiņš: 18-08-2020 - 17-12-2020

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”  4. kārtas  1. apakškārtas 2. uzsaukuma (ģimenes ārstu prakšu attīstība) ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš  ir pagarināts līdz 2020. gada  17. decembrim.

Lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniegums jāsagatavo elektroniski ES fondu projektu e-vidē un veidlapas publicētas informatīvi! 

! Projekta iesniegumam pievienojamā veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai jāsagatavo Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  https://eds.vid.gov.lv/. Piemērs de minimis veidlapas aizpildīšanai. 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK  noteikumu  57.punktu ģimenes ārsta praksi var attīstīt ne vairāk kā viena projekta ietvaros, t.i., ja ģimenes ārsta prakse jau ir saņēmusi finansējumu  projekta īstenošanai 1.uzsaukuma ietvaros (2019. gadā), tad šobrīd izsludinātā projektu atlases 2.uzsaukuma ietvaros minētās ģimenes ārsta prakses projektam atbalsts nevar tikt piešķirts.

Jautājumus par projektu sagatavošanu lūdzam sūtīt: karina.visikovska@cfla.gov.lv, agija.bistere@cfla.gov.lv , tālrunis: 20019248, 26007911.

 

 

Dokumenti un materiāli

 

17.06.2020. publikācija "Latvijas Vēstnesis"

 

Palīgmateriāli

 

Vai projekta iesniegumu var sagatavot bez algotu konsultantu iesaistes? Var!

Projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas laikā CFLA darbinieki sniedz visu nepieciešamo atbalstu, līdz ar to aicinām izvērtēt konsultantu piesaistes lietderību. Lai pirms projekta iesnieguma sagatavošanas varētu konstruktīvi izvērtēt projekta iesnieguma sagatavošanas un projekta īstenošanas darba apjomu, sniedzam īsu ieskatu turpmākajos soļos:

 1. Projekta iesnieguma sagatavošana – CFLA mājas lapā ievietota visa nepieciešamā informācija, tai skaitā PARAUGS JAU AIZPILDĪTAI PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAI. Šo paraugu ņemot par pamatu, projekta iesniedzējs norādītajās vietās ieliek savu informāciju. Ja sagatavošanas posmā rodas jautājumi, ir iespējams konsultēties ar CFLA darbiniekiem gan pa telefonu, gan arī e-pastā.
 2. Pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA veic vērtēšanu, attiecīgi izdodot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumiem. Ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumiem, lēmumā tiek precīzi norādīts, kurās sadaļās kāda informācija jāpapildina vai jāprecizē. Arī šajā posmā CFLA darbinieki sniedz konsultācijas un nepieciešamības gadījumā skaidro lēmumā ietvertos nosacījumus. 2019.gada projektu iesniegumu atlasē bez nosacījumiem tika apstiprināti 56% no iesniegtajiem projektu iesniegumiem.
 3. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiek slēgts līgums/vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu. Līguma slēgšana notiek elektroniski, ar līguma standartformu iespējams iepazīties jau iepriekš. 
 4. Uzsākot projekta īstenošanu, jāiesniedz:
  1. maksājuma pieprasījumu grafiks. Iesniedzot plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku KP VIS, ir pieejama sagatave, kuras aizpildīšana ir vienkārša, jo daļa datu aizpildās automātiski, Jums jānorāda tikai plānotās summas un laiks. Plānoto maksājumu iesniegšanas grafika aizpildīšanas vispārīgam ieskatam lūdzam skatīt CFLA sagatavotos ieteikumus.
  2. iepirkumu plāns, kas jāiesniedz, ja projektā ir plānots iegādāties aprīkojumu vai veikt būvdarbus. Savukārt tām ģimenes ārstu praksēm, kuras plāno iegādāties tikai medicīnas aprīkojumu atbilstoši Veselības ministrijas Vienas vienības izmaksu metodikai, iepirkuma plāns nav jāsniedz. Arī iepirkuma plānam ir pieejama sagatave, atliek tikai aizpildīt sev nepieciešamo informāciju. 
 5. Lai izpildītu obligātās publicitātes prasības, projekta īstenotājam pieejams publicitātes maketu izstrādes rīks, kurā 5 vienkāršos soļos jebkurš var sagatavot drukai nepieciešamo publicitātes plakātu.
 6. Projekta īstenošanas gaitā, ja iepirkuma paredzamā līgumcena pārsniedz 1000 EUR (bez PVN), nepieciešams veikt cenu aptauju, procesa vienkāršošanai ir pieejama CFLA sagatavota cenu aptaujas sagatave. Papildu informācija par tirgus izpētes veikšanu pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
 7. Īstenojot projektu, kā arī pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, KP VIS sistēmā jāiesniedz maksājuma pieprasījumi, kuros atbilstoši norādēm jāievada nepieciešamā informācija, kā arī elektroniski jāpievieno norādītie dokumenti. Tā kā CFLA savā darbībā ievēro “konsultē vispirms” principu, tad maksājuma pieprasījumu sagatavošanas posmā iesakām individuāli konsultēties ar CFLA darbiniekiem gan pa telefonu, gan e-pastā. Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas vispārīgam ieskatam lūdzam skatīt CFLA sagatavotos ieteikumus.
 8. Ja projekta ietvaros plānots nodrošināt vides pieejamību ģimenes ārsta praksei, aicinām iepazīties ar pieejamo informāciju www.videspieejamiba.lv

Vēlam izdošanos!

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu

Apstiprinātie projektu iesniegumi