Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 13.06.2016

3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kārta

Iesniegšanas termiņš: 23-04-2018 - 03-08-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Uzmanību! No 2019. gada 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai obligāti izmantojama Elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

Piekļūt tai iespējams, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai pretendētu uz de minimis atbalstu:

 • uzskaites sistēmā jānorāda MK noteikumu Nr.715 1. pielikumā noteiktā informācija.
 • jāpārbauda, vai sistēmā ir iekļauti dati par pretendentam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu.
 • Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, papildus minētajai informācijai jāaugšupielādē atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020. gada 3. jūlijā veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 3.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
 • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”;
 • jauns pielikums: apliecinājums “Apliecinājums par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas kompensācijas kontroli”

 

Grozījumi veikti:

 • pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 17.marta noteikumiem Nr.142 ;
 • pamatojoties uz Ministru Kabineta  2020.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.330 ;
 • lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu atlases nolikuma izstrādē atbilstoši metodikai Nr.4.1. “Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu  iesniegumu atlases metodika 2014.–2020.gadam”, kas apstiprināta 2020.gada 7.aprīlī;
 • lai nodrošinātu korektu saskaņā Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegtā komercdarbības atbalsta uzraudzību.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020. gada 28. februārī veikusi grozījumus 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
 • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Grozījumi veikti:

 • lai nodrošinātu vienotu pieeju nodokļu parādu pārbaudei;
 • pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt korektu saskaņā Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegtā komercdarbības atbalsta uzraudzību.

 

27.07.2017. ir veikti grozījumi 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas  projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos (precizējumi, papildinājumi dokumentos – zilā krāsā).

Ir veikti grozījumi šādos projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumos:

 • Projekta iesnieguma atlases nolikumā;
 • Projekta iesnieguma veidlapā;
 • Pielikumā “Komersantu saraksts”;
 • Pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”;
 • Pielikumā “Finansēšanas plāna pielikums”;
 • Pielikumā “Komersanta apliecinājums par interesi”;
 • Apliecinājumā par valsts atbalsta nosacījuma ievērošanu;
 • Apliecinājumā, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris kā saimnieciskās darbības veicējs, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm
 • Pievienota Veidlapa “Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”;
 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikā;
 • Projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā;
 • Līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 19. aprīlī veikusi grozījumus 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts”;
 • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”;
 • pielikumā  “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
 • pielikumā “Komersantu saraksts”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019.gada 23.janvārī veikusi grozījumus  3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2019. gada 15. martā spēkā stājas Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumi Nr.117 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2019. gada 21. augustā ir veikti grozījumi  3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas  projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Dokumenti un materiāli

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Santu Ozolu-Tīrumu: tālr. 29627776, e-pasts santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Palīgmateriāli

Skaidrojums par snieguma ietvara finansējuma rezerves piemērošanu (papildināts 07.03.2017.)
Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem par 5.6.2.SAM un 3.3.1.SAM īstenošanas nosacījumiem (19.12.2016.)
Vājstrāvu tīklu veidi - izmaksu veidi 
Partnerības nosacījumi
Par sadarbības līguma saturu (aktualizēts 10.11.2016.)
Skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 60. punkta piemērošanu specifiskā atbalsta mērķa projektiem

 

 •  Seminārs "ES fondu projektu e-vide un tās lietošana" (07.06.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam

 

 • Seminārs par SAM 3.3.1. un 5.6.2. otrās un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumiem (30.06.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē
Informācija par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu
Būtiskākie nosacījumi projektu ieviešanā (VARAM)

 

 • Seminārs par iepirkumu jautājumiem (07.07.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Aktualitātes iepirkumos 2014.-2020.gada plānošanas periodā

 

 • 25.01.2018. seminārs ”Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība
Valsts atbalsta darbības

Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija

 

17.02.2020. vebinārs

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumi 

 

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi