Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.06.2016

5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2. kārta)

Iesniegšanas termiņš: 21-04-2018 - 01-03-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Uzmanību! No 2019. gada 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai obligāti izmantojama Elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

Piekļūt tai iespējams, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai pretendētu uz de minimis atbalstu:

 • uzskaites sistēmā jānorāda MK noteikumu Nr.715 1. pielikumā noteiktā informācija.
 • jāpārbauda, vai sistēmā ir iekļauti dati par pretendentam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu.
 • Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, papildus minētajai informācijai jāaugšupielādē atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020. gada 28. februārī veikusi grozījumus 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”;
 • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Grozījumi veikti:

 • lai nodrošinātu vienotu pieeju nodokļu parādu pārbaudei;
 • pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt korektu saskaņā Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegtā komercdarbības atbalsta uzraudzību.

 

2017.gada 22.augustā ir veikti grozījumi 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
 • pielikumā “Komersantu saraksts”;
 • pielikumā “Finansēšanas plāna pielikums”;
 • pielikumā “Apliecinājums par interesi”;
 • pielikumā “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu);
 • pielikumā “Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm”;
 • papildināts ar pielikumu “Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4. pielikumā “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju metodika”;
 • 5.pielikumā “Vienošanās vai cilviltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 19. aprīlī veikusi grozījumus 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts”;
 • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”;
 • pielikumā  “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
 • pielikumā “Komersantu saraksts”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 7. septembrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumos:

 • veikti grozījumi projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”;
 • projektu iesniegumu atlases nolikuma 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”, veicot tehniskus precizējumus.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 27. septembrī ir veikusi grozījumus 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”  projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 17. oktobrī ir veikusi grozījumus 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 30. novembrī ir veikusi grozījumus  5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks". 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 6. decembrī ir veikusi grozījumus 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks". 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2019. gada 15. martā spēkā stājas Ministru kabineta 2019. gada 12.marta noteikumi Nr.117 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 25. aprīlī ir veikusi grozījumus 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks".

 

10.09.2019. ir veikti tehniski precizējumi un grozījumi  5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikuma “Projekta iesnieguma veidlapa” pielikums “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Dokumenti un materiāli

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Santu Ozolu-Tīrumu: tālr. 29627776, e-pasts santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Palīgmateriāli

Skaidrojums par snieguma ietvara finansējuma rezerves piemērošanu (papildināts 07.03.2017.)

Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem par 5.6.2.SAM un 3.3.1.SAM īstenošanas nosacījumiem (19.12.2016.)
Vājstrāvu tīklu veidi - izmaksu veidi
Partnerības nosacījumi
Par sadarbības līguma saturu (aktualizēts 10.11.2016.)

 

 • Seminārs "ES fondu projektu e-vide un tās lietošana" (07.06.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam

 

 • Seminārs par SAM 3.3.1. un 5.6.2. otrās un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumiem (30.06.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē
Informācija par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu
Būtiskākie nosacījumi projektu ieviešanā (VARAM)

 

 • Seminārs par iepirkumu jautājumiem (07.07.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Aktualitātes iepirkumos 2014.-2020.gada plānošanas periodā

 

 • 25.01.2018. seminārs ”Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība
Valsts atbalsta darbības

Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija

 

17.02.2020. vebinārs

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumi 

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi