Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 26.06.2018

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 28-06-2018 - 02-09-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

 !           Projekta iesnieguma IESNIEGŠANAS termiņš tiek noteikts INDIVIDUĀLI katram projekta iesniedzējam, uzaicinājuma vēstulē par projekta iesniegšanu norādot konkrētu projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, ņemot vērā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas laiku un saskaņā ar SAM pasākuma MK noteikumu 18.punktu.

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 31.07.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas nolikumā:

 • Atlases nolikumā precizēts iesniegšanas termiņš (2.lpp) un papildināts ar 4.punktu (3.lpp);
 • Atlases nolikuma 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” precizēts projekta iesnieguma 1.5.punkta “Projekta darbības uz sasniedzamie rezultāti” aizpildīšanas skaidrojums (11.lpp.), 3.2.punkta “Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:” skaidrojums (20.lpp) un 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijā Nr.7 iekļautais skaidrojums.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 24.10.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas nolikumā. Atlases nolikuma grozījumi saistīti ar Uzraudzības komitejā (10.10.2018. lēmums Nr.L-2018/30) veiktajiem grozījumiem vērtēšanas kritērijos un papildu saistību (rezerves finansējuma) plānošanu projekta iesniegumā.

 • Atlases nolikumā precizēts 6.15.apakšpunkts (4-5.lpp);
 • Atlases nolikuma 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” precizēts projekta iesnieguma 1.5.punkta “Projekta darbības uz sasniedzamie rezultāti” aizpildīšanas skaidrojums (11.lpp.) un veidlapas 2.pielikuma “Finansēšanas plāns” skaidrojums (30.lpp);
 • Atlases nolikuma 3.pielikums “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji”  precizēts kritērijs Nr.2.5.;
 • Atlases nolikuma 4.pielikums “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”  precizēts Nr.1.10 skaidrojums, kā arī kritērijs Nr.2.5. un tā skaidrojums.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 21.12.2018. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas nolikumā. Atlases nolikuma grozījumi saistīti ar 11.12.2018. pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.871, minētie grozījumi spēkā  stājās 20.12.2018.

 • Atlases nolikumā precizēta sadaļa “Finanšu nosacījumi” un nolikuma 4. un 15.punkts, kā arī 6.12. un 6.15.1.apakšpunkts;
 • Atlases nolikuma 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa” precizēts 2.pielikums “Finansēšanas plāns”;
 • Atlases nolikuma 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” precizēts projekta iesnieguma 1.6.1.punkta “Iznākuma rādītāji” aizpildīšanas skaidrojums (13.lpp.) un veidlapas 2.pielikums “Finansēšanas plāns”  un tā skaidrojums (29.-30.lpp) un 3.pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkums”  skaidrojums (39-40.lpp.);
 • Atlases nolikuma 4.pielikums “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”  precizēts kritēriju Nr.1.9,  Nr.1.11., Nr.1.14, Nr.2.5. piemērošanas skaidrojumi;
 • Atlases nolikuma 5.pielikums “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu”  Vienošanās vispārīgie noteikumu sadaļā iekļauti  2.1.4., 2.1.5., 2.1.20., 2.1.21., 2.1.22., 2.1.28., 3.1.5., 8.1.9., 8.1.13., 11.6.4., kā arī pievienots pielikums “Sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu uzskaite par periodu”.

 

Dokumenti un materiāli

 

Informatīvi materiāli

Atbildes uz interesentu jautājumiem (05.03.2019.)

SEMINĀRS 03.10.2018.

Prezentācijas:

CFLA: Projekta iesnieguma sagatavošana; Projektu vērtēšana
Labklājības ministrija: DI ERAF projektu īstenošanas nosacījumi

 

SEMINĀRS 07.12.2018.

Prezentācijas:

CFLA: Projekta iesnieguma sagatavošana; Projektu vērtēšana
Labklājības ministrija: DI ERAF projektu īstenošanas nosacījumi

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi