Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 21.05.2018

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 25-05-2018 - 03-09-2018

Vērtēšanas termiņš: 04-09-2018 - 15-01-2019

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 27.06.2018. ir veikti tehniski precizējumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”:

  • projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikā;   
  • projekta iesnieguma veidlapas 3. pielikumā latviešu un angļu valodās (projekta budžeta kopsavilkums);
  • projektu iesnieguma veidlapas 6. pielikumā (veidlapa angļu valodā);
  • projekta iesnieguma veidlapas 13. pielikumā latviešu un angļu valodās (sadarbības partneru budžets).

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikā, projekta budžeta kopsavilkumā latviešu un angļu valodās un sadarbības partneru budžeta kopsavilkumā latviešu un angļu valodās dzēstas izmaksu pozīcijas Nr.1.1. veidotās apakšpozīcijas Nr.1.1.1 un Nr.1.1.2, to vietā norādot apvienotu izmaksu apakšpozīciju Nr.1.1. Savukārt projekta iesnieguma veidlapas 6. pielikumā dzēsti 1., 2. un 3. pielikums angļu valodā (Word formātā), nedublējot informāciju, kas jau ir norādīta projekta iesnieguma veidlapas 1., 2. un 3. pielikumā angļu valodā (Excel formātā).

24.07.2018. tehniski precizēts projektu iesnieguma veidlapas 6. pielikums (veidlapa angļu valodā), pielikuma titullapā pievienojot lauku projekta iesniedzēja veida norādīšanai.

 

Aicinām nepieciešamības gadījumā aktualizēt zinātnisko institūciju finanšu vadības un grāmatvedības politiku un tās aprakstu, lai pamatotu zinātniskās institūcijas atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai atbilstoši  Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr.651/2014) 2.panta 83. punktā noteiktajam.

Aktualizējot finanšu vadības un grāmatvedības politiku un tās aprakstu​, ir jānodrošina politikas atbilstību spēkā esošajai ES un nacionālajai tiesību sistēmai, tai skaitā: 

1. Regulas Nr.651/2014 2. panta 83., 84., 85., 86., 87., 89., 90., 91. punktiem;

2. Komisijas paziņojuma "Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 27. jūnijs, Nr. C 198/1) nosacījumiem, tai skaitā 15. punkta “l”, “v” apakšpunktiem, 17., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29. punktiem;

3. Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.987 “Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu”, tai skaitā 2.1.3, 2.12., 19.9., 32.1., 32.2. apakšpunktiem, 25. 79.3, 79.4, 79.5, 801 punktiem.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas termiņš  ir pagarināts līdz 2019. gada  15. janvārim.

 

Dokumenti un materiāli

Palīgmateriāli:

Metodisks pielikums (zinātniskā kvalitāte) - Projekta rezultātu zinātniskā vērtība, novitātes līmenis un atbilstība konkrētās tautsaimniecības nozares vajadzību nodrošināšana
Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izaugsmes prioritātes un to skaidrojumi
Projektu iesniegumam pievienojamo pielikumu saraksts
Pasākuma 1.1.1.1. MK noteikumu tulkojums angļu valodā
Kvalitātes kritēriju piemērošanas metodikas tulkojums angļu valodā (kritēriji Nr.3.1., Nr.3.2., Nr.3.3. un Nr.3.4.)
Jautājumi un atbildes (31.08.2018.)

 

24.05.2018. publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis

 

14.06.2018. seminārs

1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas nosacījumi (Inta Švirksta, IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte)
Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, projekta iesnieguma iesniegšanu KP VIS vidē (Antra Dzērve, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte)
Projektu iesniegumu vērtēšana (Agija Bistere, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja)
Semināra videoieraksts

25.07.2018. seminārs

1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” īstenošanas nosacījumi (Inta Švirksta, IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte)

07.08.2018. seminārs

Atbalsts jaunu produktu izstrādei 1.1.1.1.pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros (Inta Švirksta, IZM Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte)
Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, projekta iesnieguma iesniegšanu KP VIS vidē (Antra Dzērve, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte)
Projektu iesniegumu vērtēšana (Agija Bistere, CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadītāja)
Semināra videoieraksts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi