Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni
Projektu iesniegumu atlases nosaukums Statuss
15110 15.1.1. Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā Noslēdzies
13140 13.1.4. Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām, 1. kārta Noslēdzies
5510 5.5.1. Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, 4. kārtas papildu uzsaukums Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 4. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība) Noslēdzies
4220 4.2.2. (13.1.3.1.) Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 5. kārtas papildu uzsaukums Noslēdzies
9223 9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 3.kārta Noslēdzies
13140 13.1.4. Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā, 2. kārta Noslēdzies
13140 13.1.4. Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā, 3. kārta Noslēdzies
4310 4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta Noslēdzies
9313 9.3.1.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā Noslēdzies
6172 6.1.7.2. Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā Noslēdzies
3113 3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 4. kārta Noslēdzies
8230 8.2.3. (14.1.1.1.) Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei, 3. kārta Noslēdzies
8120 8.1.2. (13.1.2.2.) Izglītības iestāžu digitalizācija, 4. kārta Noslēdzies
8230 8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās, 2. kārta Noslēdzies
5620 5.6.2. (13.1.3.3.) Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, 4.kārta Noslēdzies
4512 4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 3. kārta Noslēdzies
13150 13.1.5. Atveseļošanās pasākumi veselības nozarē (9.3.2. -1. kārtas 3. apakškārta) Noslēdzies
5432 5.4.3.2. Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās Noslēdzies
5212 5.2.1.2. (13.1.3.2.) Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija, 4. kārta Noslēdzies
4220 4.2.2. (13.1.3.1.) Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, 5. kārta Noslēdzies
6171 6.1.7.1. Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 3. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība) Noslēdzies
2120 2.1.2. Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē Noslēdzies
6142 6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā – papildu projekti, 2. kārta Noslēdzies
3113 3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 3. kārta Noslēdzies
1111 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 5. kārta Noslēdzies
5620 5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās, 4. kārta Noslēdzies
4511 4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 4. kārta Noslēdzies
4512 4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 2. kārta Noslēdzies
4511 4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 3. kārta Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 1. kārta, 2. apakškārta Noslēdzies
9270 9.2.7. Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai Noslēdzies
1113 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 2. kārta Noslēdzies
6160 6.1.6. Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide Noslēdzies
3113 3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 2. kārta Noslēdzies
6120 6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga", 2. kārta Noslēdzies
4220 4.2.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās, 4. kārta Noslēdzies
8220 8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 3. kārta Noslēdzies
4511 4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 2. kārta Noslēdzies
4220 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 3.kārta Noslēdzies
5422 5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 3. kārta Noslēdzies
5310 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 4. kārta Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 2. apakškārta (primārās aprūpes centru attīstība) Noslēdzies
5212 5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 2. uzsaukums Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 2. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība) Noslēdzies
1111 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 4. kārta Noslēdzies
5510 5.5.1. Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, 4. kārta Noslēdzies
5430 5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai Noslēdzies
3113 3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 1. kārta Noslēdzies
9223 9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 2.uzsaukums Noslēdzies
4110 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārta Noslēdzies
1221 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 2. kārta Noslēdzies
1111 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārta Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārta (ģimenes ārstu prakšu attīstība) Noslēdzies
8312 8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārta Noslēdzies
3115 3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta Noslēdzies
9311 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārta Noslēdzies
1211 1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta Noslēdzies
12110 12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārta Noslēdzies
11110 11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārta Noslēdzies
10130 10.1.3. Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju, 2. kārta Noslēdzies
10120 10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, 2. kārta Noslēdzies
10110 10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti, 2. kārta Noslēdzies
9223 9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana Noslēdzies
9311 9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārta Noslēdzies
8210 8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, 2. kārta Noslēdzies
1113 1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 1. kārta Noslēdzies
5422 5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 2. kārta Noslēdzies
1111 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārta Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 3. kārta Noslēdzies
8220 8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārta Noslēdzies
8220 8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārta Noslēdzies
4110 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta Noslēdzies
5510 5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās - 3.kārta Noslēdzies
4212 4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2.kārta Noslēdzies
8230 8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās Noslēdzies
8210 8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārta Noslēdzies
3423 3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija Noslēdzies
1214 1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta Noslēdzies
5310 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 3. kārta Noslēdzies
4310 4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta Noslēdzies
1115 1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārta Noslēdzies
5213 5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšana Noslēdzies
8362 8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide Noslēdzies
1115 1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārta Noslēdzies
1115 1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārta Noslēdzies
5212 5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 1. uzsaukums Noslēdzies
8120 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1.kārta Noslēdzies
6141 6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (atkārtoti) Noslēdzies
6132 6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē Noslēdzies
9250 9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas Noslēdzies
5212 5.2.1.2. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide, 2.kārta Noslēdzies
5630 5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 2. kārta Noslēdzies
4310 4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārta Noslēdzies
5310 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 2. kārta Noslēdzies
5212 5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana - 1. kārta Noslēdzies
9260 9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju Noslēdzies
9320 9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārta Noslēdzies
5422 5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana Noslēdzies
5110 5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 3.kārta Noslēdzies
4220 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārta Noslēdzies
5620 5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, 1.kārta Noslēdzies
3310 3.3.1.Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 1.kārta Noslēdzies
6211 6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija Noslēdzies
8110 8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu Noslēdzies
1114 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana Noslēdzies
5510 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 2.kārta Noslēdzies
5510 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 1.kārta Noslēdzies
4512 4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi) Noslēdzies
8120 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3.kārta Noslēdzies
5211 5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība Noslēdzies
2212 2.2.1.2.Kultūras mantojuma digitalizācija Noslēdzies
4110 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 1. kārta Noslēdzies
4220 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta Noslēdzies
1212 1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Noslēdzies
6142 6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā Noslēdzies
5610 5.6.1.Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu Noslēdzies
3422 3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā Noslēdzies
8322 8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Noslēdzies
9211 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Noslēdzies
8140 8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās Noslēdzies
5110 5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 2. kārta Noslēdzies
5411 5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās Noslēdzies
6120 6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga" Noslēdzies
7320 7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību Noslēdzies
4212 4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 1.kārta Noslēdzies
8340 8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Noslēdzies
8510 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā Noslēdzies
8130 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārta Noslēdzies
4511 4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports) Noslēdzies
5310 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Noslēdzies
8410 8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci Noslēdzies
6212 6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve Noslēdzies
1223 1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti Noslēdzies
8321 8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai Noslēdzies
8350 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Noslēdzies
8520 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Noslēdzies
6110 6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti Noslēdzies
8311 8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana (atkārtoti) Noslēdzies
9143 9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Noslēdzies
9130 9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Noslēdzies
9242 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Noslēdzies
9120 9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū Noslēdzies
1214 1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārta Noslēdzies
3116 3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Noslēdzies
1222 1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma Noslēdzies
3420 3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta Noslēdzies
9241 9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Noslēdzies
5620 5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta) Noslēdzies
3310 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kārta Noslēdzies
5620 5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2. kārta) Noslēdzies
8530 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi Noslēdzies
3310 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kārta Noslēdzies
3115 3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai Noslēdzies
6141 6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā Noslēdzies
4211 4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Noslēdzies
5421 5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi Noslēdzies
3211 3.2.1.1. Klasteru programma Noslēdzies
6131 6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība Noslēdzies
7122 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana Noslēdzies
9144 9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) Noslēdzies
7310 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos Noslēdzies
1111 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1.kārta Noslēdzies
2211 2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība Noslēdzies
9222 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide Noslēdzies
5120 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās Noslēdzies
1112 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Noslēdzies
8361 8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumos Noslēdzies
1211 1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārta Noslēdzies
6310 6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti Noslēdzies
1211 1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārta Noslēdzies
3410 3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Noslēdzies
3212 3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Noslēdzies
2110 2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Noslēdzies
8311 8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana Noslēdzies
1221 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārta Noslēdzies
9141 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija (atkārtoti) Noslēdzies
9213 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē Noslēdzies
9312 9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei Noslēdzies
4410 4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā  Noslēdzies
9142 9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana Noslēdzies
9230 9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai Noslēdzies
8240 8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei Noslēdzies
9112 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi Noslēdzies
3420 3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārta Noslēdzies
9113 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Noslēdzies
12110 12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju  Noslēdzies
11110 11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli Noslēdzies
10120 10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem Noslēdzies
10110 10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti Noslēdzies
8330 8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā Noslēdzies
9212 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Noslēdzies
9221 9.2.2.1. Deinstitucionalizācija Noslēdzies
9141 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija Noslēdzies
9111 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem Noslēdzies
7212 7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros Noslēdzies
7211 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai Noslēdzies
7110 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam Noslēdzies
6150 6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Noslēdzies
7121 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana Noslēdzies
5110 5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārta Noslēdzies